Vedtægter

UNGDOMSSKOLENS VEDTÆGTER

KAPITEL 1


Ungdomsskolebestyrelsen

Sammensætning og valg

§ 1

Ungdomsskolebestyrelsen består af: 


3 repræsentanter for byrådet,*) 
2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,
2 medarbejderrepræsentanter,
2 elevrepræsentanter fra ungdomsskolen eller ungdomsklubben


Stk. 2. 
Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.


§ 2

Repræsentanterne for byrådet og deres stedfortrædere vælges af denne.
Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere vælges af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.


Stk 2.
Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt medarbejderne ved ungdomsskolen. Medarbejderrepræsentanterne vælges for 1 år ad gangen. Ungdomsskolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste i ungdomsskolen til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt.
2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.


Stk 3.
Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen vælges af og blandt elevrådet/elevforsamlingen/klubrådet for 1 år ad gangen.


Stk 4.
De i stk. 1 nævnte byråds- og organisationsrepræsentanter vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Bemærk: *) anbefaling: 2 rep. fra selve byrådet og chefen for Skoleafdelingen.


Stk. 5.
Valg i henhold til stk. 3 afholdes ved skoleårets begyndelse.


Stk. 6.
Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg, jfr. stk. 4, har fundet sted.


§ 3

Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.
Viceungdomsskoleinspektøren deltager ligeledes i bestyrelsens møde uden stemmeret.

§ 4

På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de i § 2, stk. 1 nævnte repræsentanter til formand ved bundet flertalsvalg. På samme måde vælges en næstformand.

Mødevirksomhed og forretningsorden

§ 5

Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.


Stk. 2.
Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem eller når de indbudte har særlig indsigt til behandling af et punkt på dagsordenen.

§ 6

Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 medlemmer ønsker det med angivne punkter til dagsordenen.


Stk.2.
Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 7

Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.


Stk. 2.
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 5 hverdage inden mødet til medlemmer og tilforordnede en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage før mødet afholdes.


Stk. 3.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 § 8

Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


Stk. 2.
Formanden - og ved dennes forfald næstformanden - leder ungdomsskolebestyrelsens møder.

§ 9

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede.

§ 10

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.


Stk. 2.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11

Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været fraværende. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer og tilforordnede, der har deltaget i mødet.


Stk. 2.
Ethvert medlem eller tilforordnet kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.


Stk. 3.
Ungdomsskoleinspektøren fører under mødet bestyrelsens protokol.


Stk. 4.
Referat af mødet underskrives ved mødets afslutning.

§ 12

Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at byråds- og organisationsrepræsentanter modtager diæter og befordringsgodtgørelse efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.


KAPITEL 2

Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser.

§ 14

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, og som fremgår af bilaget vedrørende ungdomsskolens ordning.


Stk. 2.
Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i § 8 i lov af 13. Juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler, daghøjskoler m.v., jfr. Lovens bemærkninger. Denne vedtægts § 16 omfatter de nærmere af byrådet fastsatte regler for ungdomsskole-bestyrelsens opgaver.

§ 15

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af byrådet fastsatte beløbsramme budget for virksomheden i ungdomsskolen.


Stk. 2.
Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund af den i stk. 1 angivne beløbsramme og af den af byrådet vedtagne plan for ungdomsskolevirksomheden, jfr. bilag til vedtægten, vedr. ungdomsskolens indhold og omfang.


Stk. 3.
Ungdomsskolebestyrelsen sørger for, at der fremsendes tilbud om deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.


Stk. 4.
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til byrådet om ungdomsskolens lokalebehov.


Stk. 5.
Ungdomsskolebestyrelsen kan indstille forslag til byrådet om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes af ungdomsskolen, og om lokalernes forsyning med materialer og inventar.


Stk. 6.
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til byrådet om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektør og viceungdomsskoleinspektør og ansætter og afskediger øvrige medarbejdere.


Stk. 7.
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til byrådet om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, jfr. lovens § 3, stk. 2, om heltidsundervisning samt andre aktiviteter der er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål.


Stk. 8.
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til byrådet om udvidelse af ungdomsskolens aldersgrænser, om henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner og om befordringsordninger i forbindelse med ungdomsskolevirksomhed.


Stk. 9.
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den.


Stk. 10.
Ungdomsskolebestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en repræsentant til at deltage i folkeoplysningsudvalgets møder.


KAPITEL 4

Elevrådet

§ 16

Ungdomsskolens elever kan danne et elevråd til varetagelse af deres interesser overfor ungdomsskolen og de kommunale myndigheder.


Stk. 2.
Elevrådet kan udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører elevernes generelle forhold i ungdomsskolen.


Stk. 3.
Udtalelser til Ungdomsskolebestyrelsen sendes gennem skolens leder.


Stk. 4.
Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 5.
I stedet for et elevråd kan der etableres en elevforsamling.

KAPITEL 5

§ 17

Denne vedtægt træder i kraft den                         2007. Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen.

Assens Byråd, den                          2006.

Finn Brunse / borgmester

Henning Quick /kommunaldirektør

Bilag

til styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Assens kommune

Plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Der er én ungdomsskole i Assens Kommune. Ungdomsskolen betjener sin målgruppe gennem 5 afdelinger der geografisk favner hele kommunen.

Ledelse.

Ved ungdomsskolen er der normeret :

én stilling som ungdomsskoleinspektør i lønramme     .

én stilling som viceungdomsskoleinspektør i lønramme  .

tre stillinger som afdelingsledere.

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

Obligatoriske tilbud:

1.  Almen undervisning

2.  Prøveforberedende undervisning

3.  Specialundervisning

4.  Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og samfundsforhold

For kommunalbestyrelsen frivillige tilbud:

1.  Heltidsundervisning

2.  Undervisning i færdselslære og knallertkørsel

3.  Klubvirksomhed ? både juniorklub og ungdomsklub

4.  Andre aktiviteter 

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.